ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022

Hot news

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກຮຽນ 2021-2022

ເລີ້ມຂາຍຄຳຮ້ອງ-ຮັບຄຳຮ້ອງ ສອບເສັງ, ສຳພາດ ວັນທີ 10/08/2021 ຫາວັນທີ 17/09/2021

ສຳພາດ ມໍ4: 20/08, 25/08, 10/09/2021, ມໍ7: 20/08, 31/08, 15/09/2021

ສອບເສັງ ວັນທີ: 18/09/2021

>> ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບປະກາດຈົບ ຫຼື ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ, ຮູບ 2*3 ຫຼື 3*4