ຫລັກສູດ (12+2+1) ແມ່ນຫລັກສູດຕໍ່ເນື່ອງຮຽນ 1 ປີຈົບໄດ້ຊັ້ນສູງ ນັກຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນຕ້ອງຮຽນຈົບລະດັບຊັ້ນກາງ ມີທັງໝົດ 6 ສາຂາວິຊາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ສາຊາວິຊາ ການບັນຊີ
  2. ສາຊາວິຊາ ເລຂານຸການ
  3. ສາຊາວິຊາ ເອເລັກໂຕຼນິກ
  4. ສາຊາວິຊາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ
  5. ສາຊາວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
  6. ສາຊາວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ