ລະບົບຊັ້ນສູງ (12+3)

ຮຽນ 3 ປີຈົບໄດ້ ຊັ້ນສູງ ປະກອບມີສາຂາວິຊາ:

  1. ສາຂາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
  2. ສາຂາວິຊາ ການຕະຫຼາດ
  3. ສາຂາວິຊາ ການຄ້າສາກົນ
  4. ສາຂາວິຊາ ລະບົບຈັດສົ່ງສິນຄ້າ
  5. ສາຂາວິຊາ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  6. ສາຂາວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ