ລະບົບຊັ້ນກາງ (9+3)

ຫຼັກສູດຊັ້ນຕົ້ນແມ່ນສຳລັບນັກຮຽນຈົບ ມໍ.4 ຮຽນ 3 ປີ ຈົບໄດ້ຊັ້ນກາງ, ເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະບົບ 9+3+2 ອິກ 2 ປີໄດ້ຊັ້ນສູງ ປະກອບມີ 11 ສາຂາວິຊາດັ່ງນີ້:

 1. ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ
 2. ຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ (ຊ່າງຊຽນ)
 3. ຊ່າງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າໃນອາຄານ
 4. ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ
 5. ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ
 6. ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
 7. ຊ່າງຕັດຫຍິບ
 8. ອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດືມ
 9. ເລຂານຸການ
 10. ການບັນຊີ
 11. ຊ່າງເຮັດເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ