ລະບົບຊັ້ນກາງ (12+2)

ຮຽນສອງປີໄດ້ຊັ້ນກາງຕໍ່ອິກ 1 ປີໄດ້ຊັ້ນສູງ ປະກອບມີສາຂາວິຊາ:

 1. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ (ຊ່າງຊຽນ)
 2. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ
 3. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ
 4. ສາຂາວິຊາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
 5. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຕັດຫຍິບ
 6. ສາຂາວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ – ບໍລິການເຄື່ອງດືມ
 7. ສາຂາວິຊາ ການບໍລິການໂຮງແຮມແຮມ
 8. ສາຂາວິຊາ ບໍລິການເດືອນທາງ – ການທ່ອງທ່ຽວ
 9. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
 10. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງໄຟຟ້າເຕັກນິກ
 11. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງສອ້ມແປງເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ
 12. ສາຂາວິຊາ ຊ່າງເອເລັກໂຕຼນິກ
 13. ສາຂາວິຊາ ການບັນຊີ
 14. ສາຂາວິຊາ ເລຂານຸການ