ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ມີໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທະຍາໄລ
 • ດຳເນີນການຮຽນ – ການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດ
 • ຄຸ້ມຄອງຄູອາຈານ – ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາຂອງຕົນ
 • ວັດຜົນ – ປະເມີນຜົນການຮຽນການສອນ
 • ສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ:

(ຮູບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ)

ສາຂາວິຊາທິຮັບຜິດຊອບ:

 • ສາຂາ ການບັນຊີ
 • ສາຂາເລຂານຸການ
 • ສາຂາຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ
 • ສາຂາການຄ້າສາກົນ
 • ການຕະຫລາດ
 • ການຂົນສົ່ງສີນຄ້າ