1.1. ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ:

  • ສ້າງ​ແຜນ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານວິຊາ​ການ
  • ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ບໍລິຫານ​ຫລັກສູດ
  • ຈັດຕັ້ງການ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ
  •   ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ທະບຽນ​ນັກ​ສຶກສາ

1.2. ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດຕັ້ງ:

  • ໜ່ວຍ​ງານ​ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ
  • ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຫລັກສູດ ​ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ

1.3. ໂຄງ​ປະກອບ​ບຸກຄະລາ​ກອນ: