1.1. ພະແນກໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານ​ແຜນການ ​ແລະ ​ບົດສະຫລຸບ​ສັງ​ລວມ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ພິ​ທີ​ການ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ງົບປະມານ-ການ​ເງິນ ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ ແລະ ການສ້ອມແປງ
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
 • ຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກພັກ,  ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
 • ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຫວັດດີການ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍ
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັ້ງຂະບວນການແຂ່ງຂັນສ້າງຜົນງານ ແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ.

1.2. ໂຄງປະກກອບການຈັດຕັ້ງ:

 •  ໜ່ວຍ​ງານ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ພິທີການ
 •  ໜ່ວຍ​ງານ​ງົບປະມານ-ການ​ເງິນ
 •  ໜ່ວຍ​ງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ພາຫະ​ນະ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ
 • ໜ່ວຍງານ ພັກ-ພະນັກງານ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
 •  ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ
 •  ໜ່ວຍງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

1.3. ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ: