ພະແນກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

  • ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

– ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານ​ແຜນການ ​ແລະ ​ບົດສະຫລຸບ​ສັງ​ລວມ

– ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກງານ​ຫ້ອງການ ​ແລະ ພິ​ທີ​ການ

– ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ງົບປະມານ-ການ​ເງິນ ​ແລະ ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ

– ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ ​ແລະ ວັດ​ສະດຸ          

– ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ກໍ່ສ້າງ​ພື້ນຖານ ແລະ ການສ້ອມແປງ