ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກ, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1936 ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງນາຍຊ່າງ ສີມືແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ ພາຍຫລັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບ ການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ຊຳນານງານຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ: ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ, ຊ່າງຈັກກົນ, ຊ່າງໂລຫະກຳວິ ທະຍາ, ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫາ ສະຖານ, ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງຕັດຫຍິບ, ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຊ່າງສ້ອມແປງວິທະຍຸໂທລະພາບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີການ ພັດທະນາຂະຫຍາຍ ຕົວຫລອດມາ, ຈົນມາຮອດວັນທີ 13/08/ 2009 ເຖີງປັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການພັດທະນາຍົກລະດັບເປັນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ປະຈຸບັນປະກອບມີ 3 ພະແນກເສນາທິການ, 5 ພາກວິຊາ, 1 ສູນ, ລວມມີ 21 ສາຂາວິຊາ ສະເພາະ ແລະ ມີນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ ປະມານ 5 000 ກວ່າຄົນ.

ການພັດທະນາແຕ່ລະໄລຍະໂດຍຫຍໍ້:

  1. ປີ 1963-1956 ຊື່ໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກຳ (ECOLE INDUSTRIELLE)
  2. ປີ 1955 ໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ: ສູນອົບຮົບວິຊາຊີບໃນໄລຍະສັ້ນ (CENTRE DE FOR MATION PROFESSIONELLE ACCE’LE’-RE’E)
  3. ປີ 1957-1959 ຊື່ໂຮງຮຽນການຊ່າງວຽງຈັນ (ECOLE TECHNICQUE DE PAKPASAK V-T) ແລະ ຕໍ່ມາເປັນໂຮງຮຽນອຸດສາຫະກໍາປາກປ່າສັກວຽງຈັນ (ECOLE INDUSTRIELLE DE PAKPASAK V-T)
  4. ໃນວັນທີ: 21 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 1963 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມການຊ່າງ (COLLEGE TECHNIQUE)
  5. ປີ 1972-1973 ວິທະຍາໄລການຊ່າງວຽງຈັນ (LYCEE TECHNIQUEN V-T)
  6. ປີ 1976-1977 ໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ: ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນຕົ້ນວຽງຈັນ
  7. ປີ 1984 -1995 ປ່ຽນມາເປັນ ໂຮງຮຽນການຊ່າງປາກປ່າສັກວຽງຈັນ ( COLLEGE TECHNIQUE PAKPASAK DE V-T )
  8. ປີ 1996-2007 ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ: ໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກວຽງຈັນ ( COLLEGETECHNIQUE PAKPASAK DE V-T )
  9. ປີ 2007-2009 ຍັງເປັນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກວຽງຈັນ ( COLLEGE TECHNIQUE PAKPASAK DE V-T )
  10. ປີ 2009 ໄດ້ປ່ຽນມາເປັນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ (PAKPASAK TECHNICAL COLLEGE)
ພາບຖ່າຍທາງອາກາດໃນເມືອກ່ອນ
ພາບໂຮງຊ່າງໃນເມືອກ່ອນ