ຫລັກສູດ (12+3) ແມ່ນຮຽນສາມປີຈົບໄດ້ໃບປະກາສະນິຍະບັດ ລະດັບຊັ້ນສູງ ນັກຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນຕ້ອງຈົບມໍປາຍ (ມ7) ມີທັງໝົດ 6 ສາຂາວິຊາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ສາຊາວິຊາ ຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
  2. ສາຊາວິຊາ ການຕະຫລາດ
  3. ສາຊາວິຊາ ການຄ້າສາກົນ
  4. ສາຊາວິຊາ ລະບົບຈັດສົ່ງສິນຄ້າ
  5. ສາຊາວິຊາ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ
  6. ສາຊາວິຊາ ບໍລິຫານໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ