ຄະແນນ

ຕົວຢ່າງຜົນຄະແນນ ນັກສຶກສາປີທີ 1 ທຸກລະບົບ

ລຳດັບສາຂາວິຊາຫ້ອງຮຽນດາວໂຫຼດໝາຍເຫດ
01ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດIBM 1/1
02ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດIBM 1/2
03ການບັນຊີACM 1/1
04ການບັນຊີACM 1/2