ໂຄງຮ່າງຫລັກສູດ
ຊັ້ນສູງ
ພາກວິຊາ : ບໍລິຫານທຸລະກິດ
ສາຂາວິຊາ: ຄອມພີວເຕີ ທຸລະກິດ

ຫລັກສູດ ປະກາສະນິຍະບັດ ອາຊີວະສຶກສາຊັ້ນສູງ

 1. ຊື່ຫລັກສູດ :
  • ຊື່ພາສາລາວ : ຫລັກສູດຊັ້ນສູງ ຄອມພີວເຕີທຸລະກິດ
  • ຊື່ພາສາອັງກິດ : Higher Diploma of Computer Business
 2. ຊື່ຫຍໍ້ :
  • ຊື່ພາສາລາວ : ປສຄທ
  • ຊື່ພາສາອັງກິດ : H.D.C.B
 3. ໜ່ວຍງານ ປະຕິບັດນຳໃຊ້ຫລັກສູດ :
  ໂຮງຮຽນ ຫລືສະຖາສຶກສາ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ກໍ່ສາມາດນຳ ໃຊ້ຫລັກສູດນີ້ໄດ້.
 4. ປັດຊະຍາ  ແລະ ຈຸດປະສົງ :

ກ. ປັດຊະຍາ:

ມີເຈດຄະຕິໃນການ ຊອກຮູ້ທັກສະ ໃນການບໍລິຫານ, ມີຈະຣິຍະທຳ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຮັກສາ ຂະໜົບ ທຳນຽມຮີດຄອງ ປະເພນີ ອັນດີງາມ ແລະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນສັງຄົມ

ຂ. ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອໃຫ້ນັກສຶກສາ ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະຫລັກການຈຳເປັນ ແລະຕ້ອງການ ນຳໃຊ້ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງ ທາງດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ນັກສຶກສາ ທີ່ຈະອອກ ໄປປະ ຕິບັດ ວຽກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການທຸ ລະກິດ, ຄອມພີວເຕີ ເຊັ່ນ: ນຳໃຊ້, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາອຸປະກອນ ລະບົບ ຄອມພີວເຕີ, ການອອກແບບ ແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ລະບົບທຸລະກິດ

ຄ. ມາດຖານອາຊີບ:

 • ເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ ຄອມພີວເຕີ ແລະການຈັດການທຸລະກິດ
 • ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນພິທີການ ໂປຣແກຣມຄອມພີວເຕີ
 •  ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະບົບການບັນຊີ
 • ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ໂຄງສ້າງທຸລະກິດ ຂັ້ນຕອນ ແລະວິທີການ
 • ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ຫລັກການວິເຄາະ ແລະອອກແບບປະກອບການທຸລະກິດ
 • ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫລັກການປະຍຸກຄອມພີວເຕີ ເພື່ອງານບໍລິຫານທຸລະກິດ
 • ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫລັກການວາງແຜນ ວິເຄາະ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຫລັກການ ສ້າງບັນຊີ
 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫລັກການພື້ນຖານ ການຄ້າທາງຄອມພີວເຕີ

ງ. ຄວາມສາມາດຫລັງຈາກຮຽນຈົບ:

 • ສາມາດ ປະຍຸກໃຊ້ ລະບົບຄອມພີວເຕີ ປະມວນຜົນທາງທຸລະກິດ
 • ສາມາດ ປະຍຸກໃຊ້ ລະບົບຄອມພີວເຕີ ເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອການຈັດການຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
 • ສາມາດ ປະຍຸກໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ເພື່ອການຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ
 • ສາມາດ ນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກງານ
 • ສາມາດ ເລືອກໃຊ້ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຄອມພີວເຕີ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບງານ
 • ສາມາດ ທົດສອບ ໂຄງສ້າງສະຖາປັດຕິຍະກຳ ແລະລະບົບປະຕິບັດການຄອມພິວເຕີ.
 • ສາມາດ ເລືອກໃຊ້ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ ແລະຂັ້ນຕອນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບງານ
 • ສາມາດ ທົດສອບໂປຣແກຣມ ໂຄງສ້າງຖານຂໍ້ມູນ
 • ສາມາດ ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ
 • ສາມາດ ສ້າງແຜນ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກເບື້ອງຕົ້ນ
 • ສາມາດ ດຳເນີນ ການຈັດການ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຼນິກ

5. ໂຄງສ້າງຫລັກສູດ ການກຳນົດໝວດວິຊາຮຽນ:

ໝວດວິຊາລ/ດລະຫັດວິຊາຊື່ວິຊາຈ.ນ ໜ່ວຍກິດ
ໝວດວິຊາທົ່ວໄປ1S00PO0101ການເມືອງ 1,24
2ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ2
3ມະນຸດສຳພັນ 2
ລວມ8
ໜວດວິຊາຊີບພື້ນຖານ1ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ2
2ທິດສະດີໄຟຟ້າພື້ນຖານ
3ການຝຶກ​ພິມລາວ-ອັງ​ກິດ2
4ຄອມພິວເຕີຫ້ອງການ 1,24
5ລະບົບປະຕິບັດການ2
6ສິ່ງແວດລ້ອມ2
7ພາສາອັງກິທຸລະກິດ 1,24
8ຄະນິດສາດຄອມພິວເຕີ2
9ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 12
10ເສດຖະເສດ2
11ການອອກແບບເວັບໄຊ 12
ລວມ26
ຫມວດວິຊາຊີບ ສະເພາະ1ການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີສຳລັບການບັນຊີ2
2ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ 0
3ຫຼັກການຕະຫຼາດ2
4ການພັດທະນາເວບໄຊດ໌ດ້ວຍໂປຣແກຣມ2
5ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (MIS) 2
6ການອອກແບບກຣາຟິກ 1,24
7ການປະກອບ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄອມພິວເຕີ2
8ຖານຂໍ້ມູນ 1,24
9ບັນຊີງົບປະມານ2
10ກົດໝາຍທຸລະກິດ2
11ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ 12
12ການຂຽນໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ vb4
13ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ(KAB)2
14ການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກ2
15ເຄື່ອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ-ອິນເຕີເນັດ2
16ບັນຊີວິສາຫະກິດ 1,24
17ທິດສະດີບົດສຶກສາໂຄງການ2
18ການບໍລິຫານເຄື່ອຂ່າຍ 1 2
19ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມເອັກເຊວຂັ້ນສູງ2
20ການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມເວີດຂັ້ນສູງ
2
ລວມ42