ຫລັກສູດ (12+2) ແມ່ນຮຽນສອງປີຈົບໄດ້ໃບປະກາສະນິຍະບັດ ລະດັບຊັ້ນກາງ ນັກຮຽນທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນຕ້ອງຈົບມໍປາຍ (ມ7) ມີທັງໝົດ 14 ສາຂາວິຊາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 1. ສາຊາວິຊາ ການບັນຊີ
 2. ສາຊາວິຊາ ເລຂານຸການ
 3. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງຕັດຫຍິບ
 4. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງໄມ້ເຟີນີເຈີ
 5. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງຈັກກົນໂຮງງານ
 6. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງຈອດ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ
 7. ສາຊາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີລົດຍົນ
 8. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ
 9. ສາຊາວິຊາ ໄຟຟ້າເຕັກນິກ
 10. ສາຊາວິຊາ ເອເລັກໂຕຼນິກ
 11. ສາຊາວິຊາ ການບໍລິຫານໂຮງແຮມ
 12. ສາຊາວິຊາ ປຸງແຕ່ງອາຫານ-ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ
 13. ສາຊາວິຊາ ການບໍລິຫານການເດີນທາງ-ທ່ອງທ່ຽວ
 14. ສາຊາວິຊາ ຊ່າງຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ