ກ່ຽວກັບເຮົາ

  1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ,  ກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກປາກປ່າສັກ,  ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1936 ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງນາຍຊ່າງສີມື ແຫ່ງທຳອິດໃນປະເທດລາວ.  ພາຍຫລັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບ ການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປັນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ຊຳນານງານຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ:   ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຍົນ,  ຊ່າງຈັກກົນ, ຊ່າງໂລຫະກຳວິທະຍາ, ຊ່າງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ,  ຊ່າງໄມ້ເຟີນີ ເຈີ,  ຊ່າງຕັດຫຍິບ,  ຊ່າງປຸງແຕ່ງອາຫານ,  ຊ່າງສ້ອມແປງເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີການ ພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຫລອດມາ,  ຈົນມາຮອດວັນທີ 13/08/ 2009 ເຖີງປັດຈຸບັນໄດ້ມີການພັດທະນາຍົກລະດັບເປັນ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ  ປະກອບມີ 3 ພະແນກເສນາທິການ, 2 ພາກວິຊາ, 6 ພະແນກຊ່າງ  ແລະ  1 ສູນ ໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ  22  ສາຂາວິຊາ ສະເພາະ ແລະ ມີນັກຮຽນ – ນັກສຶກສາ ປະມານ 6 000  ກວ່າຄົນ.

2. ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ:

ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ  ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  (ສປປ ລາວ) ມີສຳນັກງານອົງການ, ບໍລິສັດ-ຫ້າງຮ້ານ, ທະນາຄານ ແລະ 3 ໝູ່ບ້ານອ້ອມ ຮອບ, ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເປັນເຂດເສດຖະກິດທີ່ນຳໜ້າຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.   ມີເນື້ອທີ່  3,2  ເຮັກຕາ, ອາຄານຮຽນ 6 ຫລັງ, ຫ້ອງຮຽນທິດ ສະດີ 50 ຫ້ອງ, ໂຮງຝຶກງານ  3 ຫລັງ,  1 ມີຫໍສະໝຸດ, ມີຫ້ອງຮຽນ COMPUTER  8 ຫ້ອງ  ທີ່ປະກອບມີຄອມພິວເຕີ 200 ຊຸດ,  3 ມີຫ້ອງປະຊຸມ, ຫ້ອງຝຶກ ອົບຮົມ,    ມີສະໂມສອນ,  ຫໍພັກ-ຫໍອາຫານ,    ສະຖານທີ່ຫລີ້ນກິລາ ແລະ   ພັກຜ່ອນເໝາະສົມ.